Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve TÜBİTAK taraından kabul edilen öneri formunda  yer alan harcamaların gerçekleştirlmesi gerekmektedir. Konuyla  ilgili  "TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleşmesine İlişkin Esas ve Usuller"  de yer verilmiştir.

Bu esaslara göre Kamu Projeleri (1007) dışındaki projelerde Proje Yürütücüleri "Harcama Yetkilisi" olarak görevlendirilmişlerdir. Kamu Projelerinde (1007) bu görevi 21.04.2008 tarihine kadar Genel Sekreter Yardımcısı yürütmüştür. 22.04.2008 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen esasların 3.maddesine istinaden üst yöneticinin (Rektör) onayı ile proje yürütücüleri "Harcama Yetkilisi" olarak atanmışlardır.

Kamu Projelerinde (1007) proje yürütücüleri “Harcama Yetkilisi” olarak atandıklarından "Gerçekleştirme Görevlisi"olarak yerlerine görevlendirme yapmaları gerekmektedir. Kamu projeleri ile diğer proje yürütücülerinin harcama yapabilmeleri için öncelikle "Gerçekleştirme Görevlisi" olarak proje personeli arasından, bulunmadığı taktirde projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından kişi veya kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir. Görevlendirme ile ilgili yazı örneği Ek-12'de yer almaktadır.

Ön ödeme üst limiti KDV dahil 30.000 TL' dir.

Limit değişiklikleri TÜBİTAK tarafından web sayfasında duyurulur.

Ön ödeme proje yürütücüsü tarafından kullanılabilir ödenekler dikkate alınarak talep edilmelidir.

Ön ödeme mahsup süresi yolluk avansı için bir ay, iş avansı için iki aydır. Alınan avans mahsup edilmedikçe ikinci bir avans verilmez.

Proje kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin faturalarda proje adı/numarası mutlaka belirtilmelidir.

Satın alınan mal veya hizmete ait fatura ve benzeri belgelerin adres kısmına;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankarai, Proje No, Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi Numarası:634 061 74 74 olarak belirtilmelidir.

Ön ödeme yolu ile yurt dışından yapılan alımların mahsup işlemleri için fatura ve Türkçe çevirisi (yürütücü imzalı), havale dekontu , TCMB efektif satış kuru, mal alımı ise gümrük beyanı eklenmelidir.

Yurt dışından yapılan hizmet alımlarının ön ödeme mahsup işleminde %18 KDV proje hesabından kesilir. 

Avans süreci ile ilgili detaylı bilgiye  Dökümanlar  adresinden ulaşabilirsiniz

Yolluk Bilgileri

...........

Kamu Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Projelerde Görevli Bursiyerler Hakkında Proje Yürütücülerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

26.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21, 22, 23 ve 24. Maddeleri ile 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5, 7, 80 ve 87. Maddelerine Kumu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Desteklenen Projelerde Görevli bursiyerlerin sigortalı olması yönünde bir ibare eklenmiştir.

Bu kanun değişikliği kapsamında, bursiyerlere sigorta girişi yapılması zorundadır.

Ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olan bursiyerlerden sadece kısa vadeli sigorta kolu, ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olmayanlardan ise kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası uygulanacağı aynı kanun ile hüküm altına alınmış olup, Bursiyerlerin bu kapsamdaki sigortalılığı emeklilik süreleri hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle projenizde yer alan bursiyerlerin burs formlarının, Ek-21/a veya Ek-21/b beyan formlarıyla birlikte en geç 25.03.2016 tarihine kadar BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir.

Burs Formları Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Ek-21/a veya Ek-21/b beyan formları bursiyerlere uygulanacak sigorta kollarının tespit edilmesi için önemlidir.

2. Burslu öğrenci bilgi formlarında burs alacağı süre tarih aralığı ve toplam ay olarak mutlaka belirtilmelidir.(TÜBİTAK ve SANTEZ Projeleri için ilgili kurumlarca farklı bir burs formu ya da sözleşme hazırlanmadığı taktirde ilgili formlar Burs Sözleşmesi olarak işlem görecektir.)

3. Bursiyerin ücretli çalışıp çalışmadığı belirtilmelidir.

NOT 1 :Herhangi bir yerde çalışan aynı zamanda projelerde bursiyer olarak da görev yapanlara ilişkin çalıştıkları kurumların, özel ya da kamu olması, tabi olduğu kanun ve kurum adı bilgisinin de BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir.

NOT 2 : Sigorta prim ödemeleri yasal olarak belirli tarihler içinde yapıldığından, Burs formlarında belirtilen tarihlerden önce bursiyer projeden ayrılırsa ya da başka nedenlerle burs ödemesi kesilecek ise mutlaka 2 iş günü içinde Birimimize iletilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda sorumluluğun proje yoneticilerindedir

TÜBİTAK Destekli Projelerde Burs Karşılığı Ödeme Yapılmasına İlişkin Hususlar

Uygulama amacıyla projede yer alan Doktora Sonrası Araştırmacıların veya Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencilerin, yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacıyla burs ödemesi yapılabilecektir.

Bu konudaki uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

1. Bu tür bir ödemenin yapılabilmesi için; Proje bütçesinde, burs ödemeleri yapılacak kişilerin niteliği (Doktora Sonrası Araştırmacı, Y. Lisans ve/veya Doktora öğrencisi), burs alacakları süre ve aylık burs miktarları belirtilerek, gerekli ödeneğin yer alması şarttır.

2. Proje yürürlüğe girdikten sonra, herbir bursiyer için ilişikteki “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” veya “Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formu” yürütücü tarafından doldurularak, ekleriyle birlikte Üniversitenin ilgili birimine her ay iletilir. (Burslu Öğrenci Bilgi Formu ekine öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi, Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formuna ise kimlik fotokopisi konulmalıdır)

3. Yapılan bu başvuru gereği burs ödemesi, bursiyere ait banka hesabına Üniversitenin İlgili Birimi tarafından her ay havale edilir.

4. Yürütücüden “Bilgi Formu” gelmemesi halinde kişiye burs ödemesi yapılmaz.

5. Burs ödemelerinin süre dolmadan durdurulması için yürütücü, ödemenin durdurulacağına dair bir yazıyı Üniversiteye iletmek zorundadır.

6. Yürütücünün talebi ve ilgili Grubun uygun görmesi durumunda yeni bir kişiye burs ödemesi yapılabilmesi için 2 ve 3. maddedeki işlemler tekrarlanır.

Proje Yürütücülerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

6676 sayılı kanun kapsamında projelerde görev alan bursiyerlerin sigorta kapsamına dahil edilmesi ile bursiyer ödemelerinde aksaklık yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Tübitak Projelerinde PTS(Proje Takip Sistemi) üzerinden yürütücülerin yapmış olduğu Bursiyer ekleme ve çıkarma taleplerinin birimimiz tarafından proje takip işlemleri için kullanılan TTS (Transfer Takip Sistemi) üzerinde giriş ve ayrılış tarihlerinin görülmesi gerekmektedir.

2. Bursiyer işe başlama ve sigorta girişleri 1. maddede kişinin sistem üzerinden tanımlanması ve kişinin burs başlama tarihinden en geç 1 (bir) iş günü öncesinde birimimize evrakları ile başvurması ile gerçekleşir. Örneğin: Sistem üzerinde burs başlama tarihi 01.10.2016 olan bir bursiyer en geç 30.09.2016 tarihinde eksiksiz olarak birimimize başvuruda bulunmalıdır.

3. Bursiyerlerin hak kaybı yaşadığı sıklıkla görülmektedir. En sık karşılaşılan problemler TTS üzerinde giriş tarihi olmayan ve bu sürede projede görev alan bursiyerlerin SGK girişleri yapılmayarak bu dönemde ücret alamamaları ve Sistemde başlama tarihi görülen fakat birimimize başvuruda bulunmamış kişilerin başvuru tarihinden 1 (bir) gün sonrasına kadar yaşadıkları ücret kaybı olarak görülmektedir.

NOT: En erken SGK girişi başvuru tarihinden 1 (bir) gün sonra yapılmaktadır.

4. Bursiyerlerin talep formu üzerinde belirtilen ayrılış tarihlerinde ya da daha erken bir tarihte projedeki görevlerinin sonlanması halinde ayrılış tarihinden en geç 2 (iki) iş günü sonrasında birimimize Proje Yürütücüsü tarafından onaylanmış ayrılma nedenini ve tarihini belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

5. Mezun olan öğrencilere burs ödemesi yapılamaz. Mezuniyet tarihinden en geç 2 (iki) iş günü sonrasında Proje yürütücüsünün onayladığı ayrılış dilekçesinin birimimize iletilmesi gerekmektedir.

Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi:

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan sonra ve/veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.

6. Burs almaya devam eden bursiyerin burs süresinin bitmesi durumunda bursiyerin azami öğretim süreleri ve proje bütçesi gözetilerek burs süresinin uzatılması istenmesi durumunda problem yaşamamak için burs süresi bitmeden başvuru yapılıp sonuç alınarak birimimize iletilmelidir. Burs bitiş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde SGK çıkışı yapılması gerektiğinden değerlendirme ve onay sürecinin uzaması durumunda kişinin bursiyerliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir.

Üniversitemizde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde, Proje Yürütücülerine gönderilen Gelişme Raporunun kabul edilmesine ilişkin yazı akabinde, Üniversitemiz tarafından yapılan Projelerde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemelerinde, Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve

TÜBİTAK Proje Esasları gereği yeni düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle, Ek-17-a formu ilgili projede çalışan Üniversitemiz Personeli için, Ek-17-b formu ise ilgili projede çalışan ODTÜ dışı kamu personeli için proje yürütücüsü tarafından düzenlenecek olup, ekleriyle birlikte BAP Koordinasyon Birime verilmesi gerekmektedir. Vakıf Üniversitesinde çalışan ve ilgili projede yer alan araştırmacıya ödenecek PTİ tutarı için, proje yürütücüsü tarafından alınacak ön ödeme ile, kişinin Üniversitesi tarafından yasal kesintilerinin yapılması şeklinde olan mevcut uygulamaya devam edilecektir.

Doğrudan temin süreci ile ilgili detaylı bilgiye Dökümanlar adresinden ulaşabilirsiniz

Kurum Hissesi