BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ


BAP Projeleri


BAP-1 PROJELERİ

 

Üniversitemizde yürütülen küçük bütçeli araştırma projeleridir. Ödeneği hazine yardımı ve üniversitenin öz gelirlerinden oluşmaktadır.

 

2013 yılı itibariyle BAP1 projelerinin tüm işlemleri https://portal.metu.edu.tr adresindeki portal üzerinden yürütülmektedir.

 

 

BAP-2 PROJELERİ


Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen ve yılı yatırım programında “Teknolojik Araştırmalar” sektöründe yer alan yatırım projeleridir.

 

- ÖYP projeleri http://oyp.metu.edu.tr/tts/muh/ubrowser.htm adresindeki portal üzerinden yürütülmektedir.

 


MEVZUAT


Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  (26.11.2016 tarih, 29900 sayılı Resmi Gazete)

 

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller

 

Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2003/6554)

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

 

BAP Komisyonunca alınan BAP Projeleri İlke Kararları

 

 

DUYURULAR

 

KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında Uyarılar

 

Kongre, Kurs ve Toplantı Katılma Giderlerinin Karşılanması  Hakkında Uyarılar

 

2015 Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

 

2015 Yurtiçi ve Kıbrıs Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

 

4734 S.K.nun 20/e md. gereği yurtdışı alımları hk. (03.06.2015)

 

 

YENİ   2017 Yılı BAP1 Proje Başvuru Genel Duyuru (19.10.2016)


YENİ   2016 Yılı BAP1 Proje Başvuru Genel Duyuru 


YENİ   2016 Yılı BAP1 Proje Başvurusu Tarih Değişikliği Hakkında Duyuru (27.10.2015)


YENİ   2016 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Kampüslerarası İşbirliği Projeleri Hk. (04.11.2015) 

FORMLAR   (01/04/2015 tarihi itibariyle güncellenmiştir)

 

Ek-1    BAP-2 Satınalma Görevlileri Atama Formu 

Ek-2    BAP-2 Kredi-Avans Mutemet Atama Formu

Ek-3a  BAP-2 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Ek-3b  BAP-2 Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli (İhale İçin)

Ek-4a  BAP-2 İhale Onay Belgesi

Ek-4b  ÖYP İhale Onay Belgesi

Ek-5    BAP-2 Ön Ödeme Onay Belgesi

Ek-6    BAP-2 Avans Kapama Formu

Ek-7a  BAP-2 Hizmet Alımları Muayene Kabul Tutanağı

Ek-7b  BAP-2 Mal Alımı Muayene Kabul Tutanağı

Ek-8    BAP Harcama Talimatı

Ek-9a  BAP-2 Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu

Ek-9b  BAP-2 Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu

Ek-10  BAP Tek Kaynaktan Temin Formu

Ek-11  BAP-2 Kaynak Aktarma Formu

Ek-12  BAP-2 Proje Yürütme Belgesi (Protokol Formu)

Ek-13 BAP-1 Gelişme-Sonuç Rapor Formu

Ek-14 BAP-1 Gelişme-Sonuç Değerlendirme Formu

Ek-15 BAP-2 Gelişme-Sonuç Rapor Formu

Ek-16 BAP-2 Gelişme-Sonuç Değerlendirme Formu

EK-17 BAP Harcama Pusulası

EK-18 BAP-1 Proje Başvuru Bilgi Formu

Ek-19 Yurtdışı Alım Peşin Ödeme Taahhütnamesi

Ek-20 Yurtdışı Alımları Rektörlük Onayı