Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Son Güncelleme:
05/01/2018 - 09:21

Üniversite Yönetim Kurulu'nun benimsediği uygulama uyarınca, göreve 2013 takvim yılı itibariyle başlamış yeni öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinin araştırmalarını desteklemek üzere 2018 yılı BAP-1 Rektörlük payından 25.000 TL'ye kadar proje desteği verilecektir. AGEP programını tamamlamış başvuru sahiplerine ise toplamda 35.000 TL'ye kadar proje desteği verilecektir.

Eğitim Fakültesi BAP-1 proje destekleri için detaylı bilgiye  buradan ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi BAP-1 proje destekleri için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü BAP-1 proje destekleri için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2013 yılından itibaren BAP1 Projelerinin tüm işlemleri Portal üzerinden yürütülmektedir.

Öğretim üyelerinin önerecekleri ve Fakülteler tarafından değerlendirilerek Fakülte havuzundan karşılanacak projelerdir.

Genel Araştırma Projeleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel olarak uzmanlık alanlarında hazırlayacağı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Enstitüler tarafından değerlendirilecek ve Enstitü havuzundan karşılanacak lisansüstü tez projeleri ile farklı Fakülte/Bölüm elemanlarının ortaklaşa önerecekleri kapsamlı disiplinler arası araştırma projeleridir.

Genel Araştırma Projeleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel olarak uzmanlık alanlarında hazırlayacağı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Disiplinler arası Projeler: Farklı disiplinlerden birden fazla öğretim üyesinin birlikte önereceği araştırma projeleridir.

Tez Projeleri: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Havuz Tez Projeleri: (Sadece Fen Bilimleri Enstitüsü):

Rektörlük havuzundan desteklenecek Rektörlüğe bağlı Araştırma Merkezi Projeleri, Kurumsal İşbirliği Projeleri, ODTÜ Yararına Projeler, Kampüsler Arası İşbirliği Projeleri ve Yeni Öğretim Elemanları/AGEP Projeleri ile diğer büyük ölçekli disiplinler arası projeleridir.

Genel Araştırma Projeleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel olarak uzmanlık alanlarında hazırlayacağı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Disiplinler Arası Projeler: En az iki farklı EADB' den tercihen ikiden fazla öğretim üyesinin disiplinler arası Enstitü Anabilim Dalları bazında, ortaklaşa önerecekleri projelerdir.

Araştırma Merkezleri Projeleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi' ne bağlı araştırma merkezlerinin önerecekleri projelerdir.

Kurumsal İşbirliği Projeleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi' nin diğer kurumlarla ortaklaşa yaptıkları projelerdir.

Kampüsler Arası İşbirliği Projeleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu'nun 30.06.2015 tarih ve 2015/11 sayılı kararı gereğince, Üniversitemizin kampüsleri arasındaki araştırma işbirliğini ve araştırma etkinliklerini arttırmak amacıyla, Ankara, Erdemli ve Kuzey Kıbrıs kampüslerinde görevli akademisyenlerin birlikte oluşturdukları projelerin kampüslerin kendi mevzuatlarına uygun olarak destekleyecekleri Bilimsel Araştırma Projeleridir. ODTÜ Ankara, Erdemli ve Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrolarında görevli öğretim elemanlarının birlikte oluşturdukları projeler Üniversitemizin kampüsleri arasındaki araştırma işbirliğini ve araştırma etkinliklerini arttırmak amacıyla, Bilimsel Araştırma Projeleri olarak desteklenebilir. Ortak çalışmalar her kampüsün (iki veya üç) kendi mevzuatlarına uygun olarak destekleyecekleri (iki veya üç) ayrı BAP projesi aracılığıyla yürütülür. Proje ekibinde, diğer kampüslerdeki bilimsel araştırma projelerinin yürütücüleri de araştırmacı olarak yer alır. Projeler birbirini destekler biçimde tanımlanır ve eşgüdüm içinde yürütülür.

Proje Harcamaları: Projelerin harcamaları, ilgili Kampusun mevzuatına uygun şekilde her Kampus tarafından ayrı ayrı karşılanır. Ancak Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilimsel Araştırma Projeleri harcama kalemleri arasında yer alan "Araştırmacı Bursu", Ankara'da bir lisansüstü programa kayıtlı TC veya diğer ülke uyruklu öğrenci de olabilir. Bu durumda, Kuzey Kıbrıs Kampusu'ndaki proje yürütücüsünün bursiyerin asil veya es tez danışmanı olması koşulu aranır. Bursiyere Kuzey Kıbrıs Kampusundaki proje bütçesinden aylık burs ve araştırma desteği adi altında iki tur ödeme yapılır. Burs ve araştırma ödeneği miktarları, her yıl Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ek sure ve bütçe talepleri ilgili Kampusta değerlendirilir, değerlendirme sonuçları diğer Kampus ile paylaşılır.

ODTÜ Yararına Projeler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüs odaklı projeleridir.

Yeni Öğretim Elemanı/AGEP Projeleri: AGEP, Üniversitemize son 3 yıl içinde yardımcı doçent ya da öğretim görevlisi olarak atanmış öğretim elemanlarına yönelik bir programdır. Programı tamamlayan AGEP kapsamındaki öğretim elemanlarına, akademik çalışmalarını desteklemek üzere bir bütçe ve akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetlerden faydalanma imkanları sağlanır. AGEP'i tamamlayan katılımcılar BAP bütçesinden 35 000 TL' ye kadar destek (teçhizat, sarf, seyahat vb. giderler için kullanılabilir, ancak maaş ve burs ödemesinde kullanılamaz) Teknokent Proje Ofisi'nin vereceği araştırma proje önerisi yazma desteği BAP Komisyonu'nun onayı ile uluslararası bir araştırma-geliştirme projesi geliştirmek için en fazla 3000 Euro tutarında destek (yurtdışında proje toplantısına katılım vb. amaçlarla kullanmak için) olanağı sağlanmaktadır. Sağlanan olanakların, programın tamamlanmasından sonra en geç 2 yıl içinde kullanılması gerekir.